Executive Committee 2018

Soma Sarkar

Soma Sarkar

President
Rahul Ganguli

Rahul Ganguli

Vice President
Amalesh Pradhan

Amalesh Pradhan

Secretary
Swarup Das

Swarup Das

Treasurer
Arnab Banerji

Arnab Banerji

Cultural Secretary
Kaushik Chakraborti

Kaushik Chakraborti

Director
Kushal Dasgupta

Kushal Dasgupta

Director
Isha Adhikari

Isha Adhikari

Director
Priyabrata Chatterjee

Priyabrata Chatterjee

Director
Kasturi Chattopadhyay

Kasturi Chattopadhyay

Director
Provanshu Dey

Provanshu Dey

Director